உளமார வாழ்த்துகள்…

உளமார வாழ்த்துகள்… பெருமைகள் சிரிதென.. பொருமைகள் உனதென..! பேச்சுகள் இனிதென.. நடை வீச்சுகள் நலினமென..! பழகிட எளிதென.. பார்வைகள் ஒளியென..! கண்களில் கனிவென.. கரத்தினில் கொடையென..! சிந்தனை

Continue reading »