ஜாதி என்பது மடமை..

ஜாதி என்பது மடமை.. சாதியை பெருமையாக நினைக்கும் பெருந்தகைகளே..! கௌரவமாக நினைக்கும் கலியுலக கர்வர்களே..! உன் சாதிக்காரன் கைப்பட்ட உணவை மட்டும் உண்ணுங்கள்..! உன் சாதிக்காரன் வெளியிட்ட

Continue reading »

நாகரிக சாபம்

நாகரிக சாபம் காட்டை அழித்து நாட்டை உருவாக்கிய கலியுக மனிதா.. கருவேல மரத்தை மட்டும் மறந்தது ஏனோ? மஞ்சள் பூசி மகிழ்ந்த பெண்கள்.. மருந்து பூசி மனப்பதேனோ? பனஞ்சாறு

Continue reading »