ரயில் பயணம்

 *ரயில் பயணம்..!* ராஜ ராகம் எழுப்பியே.. தொடங்கிட்ட ஓர் பயணம்..! ரக ரக மான மக்களையும் -ரகசிய காதலையும் சுமந்துக்கிட்டே..! தொலைதூர தொடர்ந்தாச்சு ஒர் பயணம்..! ஆச்சாரமும்-

Continue reading »

*வள்ளுவன்!*

*வள்ளுவன்!* வண்ணம் பூசி-வர்ணம் பேசிட. வழி வகுப்போர்க்கும் சேர்த்தே தான்..! சூளுரைத்தான் எம் பாட்டன் வள்ளுவன்..! “பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்றே -ஈராயிரம் ஆண்டின் முன்னே.! ஈரடி

Continue reading »

ஜாதி என்பது மடமை..

ஜாதி என்பது மடமை.. சாதியை பெருமையாக நினைக்கும் பெருந்தகைகளே..! கௌரவமாக நினைக்கும் கலியுலக கர்வர்களே..! உன் சாதிக்காரன் கைப்பட்ட உணவை மட்டும் உண்ணுங்கள்..! உன் சாதிக்காரன் வெளியிட்ட

Continue reading »

எளியோர் வாழ்க்கை

எளியோர் வாழ்க்கை.. விடியற்காலை விழிப்பு..! உண்டிக்கோ உடலுழைப்பு..! உறவுகளிலோ ஓர் இணைப்பு..! பேச்சுகளில் தேன் இனிப்பு..! வாழ்வுகளில் கலந்ந களிப்பு..! அன்னை மீதும் அப்பா மீதும் அளவற்ற

Continue reading »

நாகரிக சாபம்

நாகரிக சாபம் காட்டை அழித்து நாட்டை உருவாக்கிய கலியுக மனிதா.. கருவேல மரத்தை மட்டும் மறந்தது ஏனோ? மஞ்சள் பூசி மகிழ்ந்த பெண்கள்.. மருந்து பூசி மனப்பதேனோ? பனஞ்சாறு

Continue reading »