அன்னை முகம்

அன்னை முகம் கடல் கடந்து சென்றாலும்.. கனவிழந்து வந்தாலும்.. கலையிழந்து சோர்ந்தாலும்.. காதலித்து தோற்றாலும்.. கனகனத்து நின்றாலும்.. கடைகோடியில் கிடந்தாலும்.. காதல் அன்னை உன்னை கண்டதும்.. களிப்பினில்

Continue reading »

அன்னை மனம்

அன்னை மனம் அளவில்லா ஆழிகளின்  அளவோ..? குறைவில்லா குன்றின் உயர்வோ..? கலையிழக்கா கதிரவனின் கனலோ..? பளபளக்கும் பவளத்தின் விலையோ..? சுழற்றியடிக்கும் சூரையின் வேகமோ..? சுற்றிவரும் நிலவின் குளிரோ..?

Continue reading »

குயில் பாட்டு

குயில் பாட்டு கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா குட்டி குயில் கூட்டினிலே… தேனிசை வந்து பாயுதம்மா அதன் இனிய கான ஓசையிலே.. எண்ணிலடங்கா ஆசையினால் எட்டி பார்த்தேன் கூட்டீனிலே…

Continue reading »