ஜாதி என்பது மடமை..

ஜாதி என்பது மடமை..

சாதியை பெருமையாக
நினைக்கும் பெருந்தகைகளே..!

கௌரவமாக நினைக்கும்
கலியுலக கர்வர்களே..!

உன் சாதிக்காரன் கைப்பட்ட
உணவை மட்டும் உண்ணுங்கள்..!

உன் சாதிக்காரன் வெளியிட்ட
காற்றை மட்டும் சுவாசியுங்கள்..!

சாதிக்காரன் ரத்தம் மட்டும்
அவசர சிகிச்சையில் ஏற்றுங்கள்..!

இதில் ஏதாவது ஒன்றை உங்கள்
வாழ்நாளில் செய்யுங்கள்..!

இதில் ஏதாவது ஒன்று சாத்தியம் என்றால் உங்கள் பிள்ளைக்கு சாதியை சொல்லுங்கள்..!

அல்ல .. சாதி என்பது மடமை என எடுத்துறைத்து சாதிக்க சொல்லுங்கள்..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *