உளமார வாழ்த்துகள்…

உளமார வாழ்த்துகள்…

பெருமைகள் சிரிதென..
பொருமைகள் உனதென..!

பேச்சுகள் இனிதென..
நடை வீச்சுகள் நலினமென..!

பழகிட எளிதென..
பார்வைகள் ஒளியென..!

கண்களில் கனிவென..
கரத்தினில் கொடையென..!

சிந்தனை முனியென..
சிறந்திடும் கவியென..!

இறக்கமோ பண்பென..
ஈகையோ தொண்டென..!

எண்ணமோ எழிலென..
திண்ணமாய் முடிவென..!

புண்ணகை பொலிவென..
பொதுமையே வாழ்வென..!

பாசம் பரவிட..நேசம் நேர்ந்திட..

வேடம் இல்லா மானுடனாய்..
பாடம் போற்றும் பார்கவியாய்..!

நல்லுலகம் உள்ளவரை நாலும்
கற்று வாழ வாழ்த்தும்..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *