அவள் வேண்டும்..

அவள் வேண்டும்..

சிவப்பான அவள் வண்ணம் வேண்டும்..!

சிரித்திடும் அவள் கன்னம் வேண்டும்..!

முத்தென அவள் பற்கள் வேண்டும்..!

முத்தமிடும் அவள் இதழ்கள் வேண்டும்..!

நீலமான அவள் கண்கள் வேண்டும்..!

நீண்டிட்ட அவள் முடிகள் வேண்டும்..!

கிளியெனும் அவள் பேச்சு வேண்டும் ..!

கீச்செனும் அவள் சிரிப்பு வேண்டும்..!

ஒளியெனும் அவள் பார்வை வேண்டும் ..!

ராக ஒலியெனும் அவள் பாடல் வேண்டும் ..!

சிலிர்த்திடும் அவள் தேகம் வேண்டும்..!

சினிங்கிடும் அவள் வெட்கம் வேண்டும்..!

சோகத்தில் அவள் கண்ணீர் வேண்டும்..!

சோம்பலில் அவள் அதட்டல் வேண்டும் ..!

சொன்னதும் அவள் கேட்க வேண்டும் ..!

அட சொர்கத்திலும் அவளே வேண்டும்..!

முடி முதல் அடி வரை ..
மனம் முதல் (மணம்)என் பிணம் வரை..
மொத்தமாய் அவள் எனை ஆள வேண்டும்…!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *