குயில் பாட்டு

குயில் பாட்டு

கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா
குட்டி குயில் கூட்டினிலே…

தேனிசை வந்து பாயுதம்மா
அதன் இனிய கான ஓசையிலே..

எண்ணிலடங்கா ஆசையினால்
எட்டி பார்த்தேன் கூட்டீனிலே…

யாரோ கயவன் என்றென்னி
அஞ்சி அலறியது அதன்வீட்டினிலே..

என்ன அழகு என்ன அழகு
எல்லாம் தாயின் மடியினிலே..

ஏக்கத்தோடு இறங்கிவிட்டேன்
நானும் வாழ்க்கை பிடியினிலே…

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *