எளியோர் வாழ்க்கை

எளியோர் வாழ்க்கை..

விடியற்காலை விழிப்பு..!

உண்டிக்கோ உடலுழைப்பு..!

உறவுகளிலோ ஓர் இணைப்பு..!

பேச்சுகளில் தேன் இனிப்பு..!

வாழ்வுகளில் கலந்ந களிப்பு..!

அன்னை மீதும் அப்பா மீதும்
அளவற்ற அன்பு..!

உயர்ந்தோரிடத்தும், உறவினரிடத்தும்
அதிக மான்பு..!

உடன்பிறந்தாருடன் மகிழ்கையில்
அப்படியோர் பூரிப்பு..!

இவை அனைத்தும் எளிய ஏழை
எங்களின் உயர் சிறப்பு..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *